Antibakteriální prostředek na čištění kuchyně 750ml Welldone

Obrázek
Je vhodný na čištění kuchyňských povrchů, nábytku a kuchyňského nářadí. Použitím přípravku na čištěném povrchu účinně odstraníte plísně, choroboplodn...
Více informací
54,5 Kč 45,0 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód203895VýrobceATET s.r.o.Počet ks v balení18

Je vhodný na čištění kuchyňských povrchů, nábytku a kuchyňského nářadí. Použitím přípravku na čištěném povrchu účinně odstraníte plísně, choroboplodné zárodky a bakterie.

 

 

 

 

 

 

Upozornění:

 

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

 

Bezpečnostní upozornění:

Vykřičník

   Pozornost

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

 

H315 Dráždí kůži.

 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

 

Prevence: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

 

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

 

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

 

Skladování: Nevztahuje se

 

 

 

 

VýrobceATET s.r.o.
Popis