Bros dýmovnice proti krtkům

Obrázek_(1)
Prostředek proti krtkům s plynovým účinkem v podobě dýmovnice. Po nalezení aktivní chodby krtka a odhrnutí zeminy z krtinců, zapalte plamenem dýmovni...
Více informací
60,1 Kč 49,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód001741VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení8

Dýmová patrona na odpuzování krtků z travnatých letištních ploch, pozemních vodohospodářských staveb a sportovišť. Účinkuje až 14 dní od použití. Tento biocidní výrobek není přípravkem na ochranu rostlin.

 

Návod k použití:
Identifikujte aktivní krtiny a tunely.
Do aktivní krtiny nebo tunelu udělejte otvor - z bezpečnostních důvodů je tento otvor nutné udělat předtím než podniknete jakékoli další kroky.
Zapalte špičku patrony plamenem (přidržte nad plamenem po dobu cca 5 - 15 sekund).
Intenzivně hořící patronu umístěte do připraveného otvoru (nedržte hořící patronu v rukou).
Patrona hoří 15 - 30 sekund po umístění do otvoru.
Poté co patrona vyhasne a přestane hořet, ucpěte otvor travou a zakryjte zeminou tak, abyste nepoškodili vlastní tunel.
V případě potřeby postup opakujte.
Pokyny pro bezpečné používání:
1. Pro snazší zasunutí patrony do otvoru je nutné před zapálením patrony si otvor předem připravit.
2. Patronu umístěte do otvoru okamžitě po jejím zapálení.
3. Patronu nehaste vodou ani žádnými jinými látkami.
4. Nepokoušejte se plamen sfouknout.
5. Vždy používejte ochranné rukavice.

Doporučená dávka: 1 dýmovnice na 1 obývaný krtinec/chodbu.

 

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtete přiložené pokyny.

Nebezpečí
 
H228Hořlavá tuhá látka.
H411 Toxický pro vodní organismy, s   dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před   teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a   jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte   uvolnění do životního   prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte písek nebo CO2. Nikdy nepoužívejte vodu.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
EUH208 Obsahuje 1,2 benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Nepoužívejte produkt za deště! Neotvírejte ošetřené tunely a krtiny dříve než za 3 dny po aplikaci. Vzhledem k nebezpečnosti ohně produkt používejte pouze na otevřených prostranstvích, v dostatečné a bezpečné vzdálenosti od lesů a budov. Při práci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte. V důsledku nebezpečí otravy je nutné patronu zastrčit do připraveného otvoru okamžitě po jejím zapálení. K otravě může dojít v důsledku vdechování toxických plynů, které při hoření vznikají. Látka může negativně působit na ostatní organismy, které nepotřebujeme likvidovat. Zamezte kontaminaci půdy a vody!
První pomoc:
Příznaky otravy produkty vznikajícími při hoření: bolest hlavy, závrať, tíseň na hrudi, zvracení, pocit dechové nedostatečnosti, ztráta vědomí. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a otrávenou osobu odveďte na čerstvý vzduch. Otrávenou osobu umístěte na klidné místo a chraňte jí před prochladnutím. Při kontaktu s pokožkou: opláchněte velkým množstvím vody s mýdlem. Při kontaktu s očima: Neprodleně vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte očního lékaře. V případě požití nebo v případě jiného problému vyhledejte lékařskou pomoc. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402.
Skladujte na chladném a suchém místě, mimo zdroje zapálení. Neskladujte spolu s potravinami, nápoji a krmivy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
Účinná látka: Geraniol 0,05% (0,05 g/100 g). Obsahuje chlorid draselný (V).
Datum výroby, datum použitelnosti a číslo šarže na obalu.
Pro všeobecné použití.
Hmotnost 1 dýmovnice: ……
… ks.
Pyrotechnický výrobek kategorie P1 pro užívatele starší 18 let.
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
Popis