Bros náhradní tekutá náplň proti komárům pro děti (373)

Obrázek
Tekutá náplň s obsahem insekticidního přípravku pro elektrické odpařovače pro likvidaci komárů a ochranu interiérů před létajícím hmyzem zven...
Více informací
117 Kč 96,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód205845VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín

Tekutá náplň s obsahem insekticidního přípravku pro elektrické odpařovače pro likvidaci komárů a ochranu interiérů před létajícím hmyzem zvenčí. Účinnost je zachována i při otevřených oknech a rozsvíceném světle. Chrání místnosti o rozloze až 20 m2 (kolem 50 m3) 60 nocí při použití 8 hodin denně, Optimální ochrana je zajištěna po 30 min. používání.

 

Návod k použití:

Našroubujte otevřenou láhev do rozprašovače. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky tak, aby se tekutina nevylila z lahve, takže otevřete láhev ve vertikální poloze. Po zapojení zařízení uvolněné teplo způsobí, že se tekutina odpaří a začne se šířit insekticid. Po vypotřebování vyměňte láhev za novou.                                             UPOZORNĚNÍ! Nezapínejte zařízení pokud je dnem vzhůru (pokud je dno láhve nahoře).

 

Bezpečnostní upozornění:
Po použití elektrického odpařovače si umyjte ruce. Nepoužívejte v místnostech, kde se nacházejí nezakryté potraviny, nebo v místnostech, kde jsou děti mladší 1 rok, nemocní či alergici. Před použitím elektrického odpařovače otevřete okna nebo důkladně vyvětrejte místnost po aplikaci. Zařízení nezakrývejte, zabraňte kontaktu s hořlavými látkami a vodou. Nedotýkejte se zapnutého elektrického odpařovače kovovými předměty ani mokrýma rukama.
Před použitím čtete přiložené pokyny.

Varování

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Používejte pouze ve správně fungujících zásuvkách, bez použití prodlužovaček, adaptérů nebo rozdvojek, nepřipojujte jiná elektrická zařízení do zásuvky výše. Po aktivaci by se zařízení nemělo dotýkat jiných předmětů nebo materiálů. Nepoužívejte stejnou vložku a tekutinu současně. Nepoužívejte zařízení v těsně uzavřených místnostech nebo malých uzavřených prostorech. Po odpojení by měla být láhev s tekutým insekticidem znovu zajištěna.
První pomoc:
Odneste postiženého na čerstvý vzduch. Zasažené oči vypláchněte vodou, pokožku omyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy.
Uchovávejte mimo potraviny.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
Účinná složka: prallethrin 1% (1 g/100 g).
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Popis