CILLIT BANG čisticí sprej do koupelny 750 ml

CILLIT BANG čisticí sprej do koupelny 750 ml
Cillit Bang a špína je na dlouho pryč! Cilit Bang čisticí sprej do koupelny je  ideální k bezproblémovému odstraňování všech skvrn v koupelně . Jeho ...
Více informací
79,5 Kč 65,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód206462VýrobceReckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.Počet ks v balení12

Cillit Bang a špína je na dlouho pryč! Cilit Bang čisticí sprej do koupelny je ideální k bezproblémovému odstraňování všech skvrn v koupelně. Jeho složení je zaměřené na účinné a rychlé odstraňování vodního kamene, mýdlových usazenin a nečistot. A jeho nová technologie zabraňuje tvorbě usazenin, a  tedy „návratu“ nečistot. Vaše koupelna zůstane dlouho čistá a zářivá!

Použití:

  • Otočte trysku do polohy „ON“.
  • Nastříkejte pěnu na povrch ze vzdálenosti 20-25 cm a nechte působit maximálně 5 minut.
  • Vyčistěte, otřete a opláchněte. Pro odolné nečistoty nechte působit 5 minut a použijte houbičku.

 

 

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P315 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
P302+P350 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

VýrobceReckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Popis