Cirine bílá 550g

Cirine bílá 550g
Tuhá vosková pasta pro ošetření parket, dřev, linolea apod. Vytváří film, který chrání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu. Návod k ...
Více informací
136 Kč 113 Kč bez DPH
Skladem
Kód201215VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení6

Tuhá vosková pasta na parkety, dřevo apod.

Tuhá vosková pasta pro ošetření parket, dřev, linolea apod. Vytváří film, který chrání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu.

 

Návod k použití:

Pasta se nanáší měkkým hadříkem a po úplném zaschnutí se vyleští hadrem nebo kartáčem. 550 g Cirine vystačí cca na 15 - 20 m2. Barva pasty je označena na obalu. Pracujte v ochranných rukavicích! Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete pokožku regeneračním krémem. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: při nadýchání přenést na čerstvý vzduch při zasažení očí ihned vyplachovat proudem vody Doba spotřeby 60 měsíců od data výroby.

 

 

 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): H228 Hořlavá tuhá látka. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové informace o nebezpečnosti: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi: nevyžaduje se Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P403+233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Popis