Dr.House WC čistič fresh oceán 750ml

Obrázek_(1)
Čistič WC výborně odstraňuje rez, rozpouští vodní kámen a účinně dezinfikuje. Udrží toaletu čistou a voňavou.       H319  - Způsobuje vážné...
Více informací
27,0 Kč 22,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód201675VýrobceVENTO BOHEMIA spol. s r.o.

Čistič WC výborně odstraňuje rez, rozpouští vodní kámen a účinně dezinfikuje. Udrží toaletu čistou a voňavou.

 

 

 

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 - Přetrvává-li podráždění očí:

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

GHS07 GHS07 - Žíravost
VýrobceVENTO BOHEMIA spol. s r.o.
Popis