GF osvěžovač vzduchu šiška-vůně moře 40ml

GF osvěžovač vzduchu šiška-vůně moře 40ml
Vysoce koncentrovaný aerosol, který rychle a účinně obnovuje vzduch v místnostech a autech. Zanechává příjemnou, dlouhou, trvalou a svěží vůni. Nemas...
Více informací
46,3 Kč 38,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód203212VýrobceVENTO BOHEMIA spol. s r.o.Počet ks v balení15

Vysoce koncentrovaný aerosol, který rychle a účinně obnovuje vzduch v místnostech a autech. Zanechává příjemnou, dlouhou, trvalou a svěží vůni. Nemaskuje nepříjemný zápach, ale neutralizuje ho.

 

 

 

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H240 - Zahřívání může způsobit výbuch.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333/P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410 - Chraňte před slunečním zářením.

P412 - Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

GHS03 GHS03 - Plamen nad kruhem

 

VýrobceVENTO BOHEMIA spol. s r.o.
Popis