Krezosan fresh 950ml dezinfekce

Krezosan fresh plus 950ml dezinfekce
Čistič na veřejné hygienické a zdravotnické prostory, všechny druhy podlah, chodby, WC, atd. Návod k použití:Ředění: 1 objemový díl výrobku na 9 obje...
Více informací
68,2 Kč 56,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001230VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12
  • čistič na veřejné hygienické a zdravotnické prostory, všechny druhy podlah, chodby, WC, atd.
  • čistí a dezinfikuje

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

KREZOSAN fresh plus
tekutý čisticí a dezinfekční prostředek na podlahy, koupelny, hygienická zařízení

Biocidní přípravek:

likviduje bakterie a kvasinky.

Účinná látka:

didecyldimethylamoniumchlorid, 48250 mg/kg.Obsahuje: didecyldimethylamoniumchlorid; alkoholy, C12-16, ethoxylované.

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod na použití.

Ředění:

1 objemový díl výrobku na 9 objemových dílů vody. Před použitím výrobek protřepejte.

Návod k použití:

Zředěný Krezosan fresh plus naneste na znečištěnou plochu, nechte působit a poté důkladně opláchněte vodou. Krezosan fresh plus má baktericidní účinek (doba působení 5 minut) a účinek proti kvasinkám (doba působení 15 minut).

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Uniklý produkt seberte.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Zákaz opětovného použití obalu.

Skladování:

Výrobek skladujte v suchých prostorách chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotách + 5 °C až + 30 °C.

Složení:

< 5 % neiontové tenzidy, isopropylalkohol, parfém, účinná látka: didecyldimethylamonium¬chlorid 48250 mg/kg.

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
Popis