Krystal balzám na nádobí Aloe Vera 5l

Krystal balzám na nádobí Aloe Vera 5l
Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem.
Více informací
233,9 Kč 193,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód201152VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení1

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem.

- aktivní látka k ochraně pokožky s výtažkem z ALOE VERA,
- testy dermální tolerance výrobku z kožní kliniky,
- zvýšená pěnivost,
- nadstandardní mycí síla,
- výborné talířové testy,
- příjemná parfemace

Návod k použití: do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 15 ml produktu.

 

Signální slovo: Nebezpečí

Složky směsi k uvedení na etiketě :

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, D-Glukopyranóza, oligomery, C10-16 alkyl glykosidy, Hydroxid sodný.

Doplňující informace na štítku

EUH208 - Obsahuje (R)-p-Mentha-1,8-dien, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: ≥ 5 - < 15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, LIMONENE, LINALOOL, CITRONELLOL, CITRAL, HEXYL CINNAMAL a konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES:

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

 

Eye Dam. 1; H318

 

Aquatic Chronic 3; H412

 

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H318  Způsobuje vážné poškození očí.

H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280  Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501  Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Doplňující informace na štítku :

EUH208 - Obsahuje (R)-p-Mentha-1,8-dien, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

VýrobceCORMEN s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení