Krystal dezinfekce podlah 750ml

Krystal dezinfekce podlah 750ml
Tekutý prostředek pro mytí a dezinfekci podlah bez obsahu chloru určený k likvidaci bakterií, plísní a nežádoucích zápachů.   ? Použití : Prostře...
Více informací
56,1 Kč 46,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód204291VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení18

Tekutý prostředek pro mytí a dezinfekci podlah bez obsahu chloru určený k likvidaci bakterií, plísní a nežádoucích zápachů.

 

?Použití: Prostředek je určen pro běžný úklid k dezinfekci podlah a všech omyvatelných povrchů v domácnosti v jednom kroku.

Pro běžný úklid přidejte 50 ml prostředku do 5 l vody

K dezinfekci se používá v koncentraci 6-8 %.

 

Spektrum dezinfekčního účinku při doporučeném dávkování:

Baktericidní, TBC (30 min): 300- 400 ml přípravku do vědra s 5 l vody

Fungicidní (30 min): 300- 400 ml přípravku do vědra s 5 l vody

 

Typ biocidního přípravku: 2 a 3

Evidenční číslo v ČR: MZDR 5687/2019/OBP

Účinná látka biocidního výrobku (g/100g):

Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (EC: 230-525-2): 1,3 g

peroxid vodíku (EC: 231-765-0): 0,3 g

chlorhexidin diglukonát (EC: 242-354-0): 0,03 g.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

 

 

Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS05
· Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli (Sodium Laureth Sulfate; SLES)
N,N-bis-(hydroxyetyl)-amidy kyselin z kokosového oleje
· Standardní věty o nebezpečnosti
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.
· Další údaje:
EUH208 Obsahuje P6 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakc

VýrobceCORMEN s.r.o.
Popis