Larrin Pissoir 250g borovice

Obrázek
přípravek určený k vkládání do pisoárů zejména k užití v komunální hygieně
Více informací
82,5 Kč 68,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód201231VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení, určený ke vkládání do pisoárů zejm. k užití v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prvky označení dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP): : Obsahuje Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty. a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného; Amidy, C12-18 a C18 (nenasycené.), N-(hydroxyethyl). Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. 305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Doplňující informace EUH 208 Obsahuje Limonene, Cineole (Eucalyptol), Pin-2(10)-ene (beta- Pinenes), p-Mentha-1,4(8)-diene (Terpinolene). Může vyvolat alergickou. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004  Složení: 15 % - 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5% - 15% neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfum, Limonene, colorant.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
Popis
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení