LAVON strojní oplach nádobí 5kg

Obrázek
<P>Přípravek na oplach nádobí v myčkách </P> <UL> <LI>lesk beze šmouh </LI> <LI>ochrana skla </LI> <LI>rychlé schnutí</LI></UL>
Více informací
349 Kč 288 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód205759VýrobceLAVON trade s.r.o.

Lavon strojní oplach nádobí 5 kg je vysoce koncentrovaný slabě kyselý prostředek pro veškeré druhy profesionálních myček. Vhodný pro veškeré druhy nádobí a skla. Dokonale smáčí, zamezuje tvorbu minerálních usazenin a zajišťuje rychlé schnutí. Doporučujeme používat v kombinaci s LAVON strojní mytí nádobí.

 

PŘEDNOSTI LAVON STROJNÍ OPLACH NÁDOBÍ 5 kg

  • lesk beze šmouh
  • ochrana skla
  • rychlé schnutí

 

POUŽITÍ

Dávkování Lavon strojní oplach nádobí regulujte mezi 0,1 - 2 g / 1 l vody podle tvrdosti vody. U myček s automatickým dávkováním nastavte čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody a provozních podmínek dle doporučeného dávkování. Vyskytnou-li se malé mapky, je třeba zvýšit dávkování prostředku. Prostředek není určen pro použití v domácnostech.

 

 

 

 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ    
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): Undecanol, branched and linear, ethoxylated, propoxylated (>=2.5 moles EO/PO);
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
  H226 Hořlavá kapalina a páry.  
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm
  a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P280 Používejte ochranné brýle.  
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
  P310 Okamžitě volejte lékaře.  
  P501 Odstraňte obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného
  odpadu nebo oprávněné osobě.
VýrobceLAVON trade s.r.o.
Popis