Mr.Mattes WC košíček citron

Obrázek
Obrázek
Obrázek (1)
WC koš s vůní citrónů - čistí - voní - pění...
Více informací
16,2 Kč 13,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001266VýrobceMATTES Corp. s.r.o.Počet ks v balení12

WC koš s vůní citrónů - čistí - voní - pění

 

 

 

 

 

 

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Eye Dam. 1: H318 - Způsobuje vážné poškození očí Skin Irrit. 2: H315 - Dráždí kůži Pokyny pro bezpečné zacházení: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí P280: Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou. Doplňující informace: EUH208: Obsahuje d-dimonen . Může vyvolat alergickou reakci Látky, které přispívají ke klasifikaci: benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts

VýrobceMATTES Corp. s.r.o.
ObrázekObrázek
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázky
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení