Sanytol dezinfekční univerzální čisticí utěrky 36 maxi ks

Obrázek
Obrázek
Obrázek (1)
Čistí a dezinfikují  plochy. Preventivním a pravidelným používáním docílíte kontroly a regulování výskytu mikrobů v domácnosti. Trojí účinek – bakter...
Více informací
80,8 Kč 66,8 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód207956VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení10

Čistí a dezinfikují plochy. Preventivním a pravidelným používáním docílíte kontroly a regulování výskytu mikrobů v domácnosti. Trojí účinek – bakteriální, fungicidní a virucidní – odstraní 99,99 % virů, bakterií a plísní. Účinné také proti Sallmonele a Listerii. Zanechávají svěží vůní. Neobsahují chlór. 

Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítku

Zvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku
Signální slovo (CLP) : -
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P308+P311 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO
P501: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud
obsah není zcela spotřebován
Další věty : Nepožívat
Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 0,5% chloridu Didecyldimethylammonium

VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.
ObrázekObrázek
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázky