00 Kč

Satur badex s vůní eukalyptu 1 l

Výrobce
ALTER, s.r.o.
Kód produktu
203611
Cena s DPH
25.5 Kč
Cena bez DPH
21.1 Kč
Dostupnost
Skladem
Tuto variantu produktu nelze zakoupit
Nakupte ještě za 3000 Kč a máte dopravu zdarma
BaleníPočet jednotek
Balení12 ks
Popis a parametry
Hlídání ceny
Dotaz na prodejce

Čištění a úklid podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární keramiky, WC, dřezů, hraček

Použijte roztok z 1 l přípravku a 9 l vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.

 

 

SATUR BADEX s vůní eukalyptu 1lSATUR BADEX s vůní eukalyptu 1l

Signální slovo:     NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu: Rozředit velkým množstvím vody a vylít do odpadu. Vypláchnuté obaly předejte k recyklaci.

Aktuální cena produktu je 25.50 Kč
Váš e-mail
Kontakty
+420 553 625 252
eshop@fros.cz
Těšínská 29, Opava, 746 01
IČO:  26803291
DIČ:  CZ26803291
GP webpayLyonessCP