Soda 300g kalcinovaná Luxon na změkčení vody

Obrázek
Přípravek na změkčování vody, na odmašťování apod....
Více informací
22,4 Kč 18,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001302VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení25
 • přípravek k změkčení vody
 • k namáčení silně znečištěných oděvů (montérky a jiné)
 • k odmašťování
 • zvyšuje účinnost pracího prášku 
 • zabraňuje usazování vodního kamene 
 • vhodný k úpravě pH v bazénu

LUXON SODA KALCINOVANÁ
prášková

 • na změkčování vody
 • na namáčení silně znečištěných oděvů (montérky apod.)
 • na odmašťování
 • zvyšuje účinnost pracího prášku
 • zabraňuje usazování vodního kamene
 • na úpravu pH v bazénech
 • vhodná do automatických praček.

Namáčení: 20 - 30 gramů na 10 litrů vody.

Praní ve středně tvrdé vodě: 2,5 g na 10 l vody.

Praní ve velmi tvrdé vodě: 8 g na 10 l vody. Rovná kávová lžička obsahuje cca 2,5 g sody.

Složení:

uhličitan sodný (ES 207-838-8).

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
Popis