Bros kuličky proti molům 20ks, sáček

Bros kuličky proti molům 20ks sáček (0203)
Kuličky proti molům účinně chrání oblečení ve skříních, zásuvkách a šatnách. Hubí dospělé šatní moly, jejich vajíčka a larvy. Každá kulička proti mol...
Více informací
47,9 Kč 39,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód207910VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení16

Kuličky   proti molům účinně chrání oblečení ve skříních, zásuvkách a šatnách. Hubí   dospělé šatní moli, jejich vajíčka a larvy. Každá kulička   proti molům je umístěna v samostatném perforovaném sáčku, což usnadňuje a   usnadňuje používání produktu.

 

Návod k použití:
Vybalte kuličky proti molům a umístěte je do skříně, zásuvky   nebo komody. Jedno balení chrání   prostor o velikosti až 1 m3 po dobu asi 6 měsíců.
Pozor! Nevyndávejte kuličky z perforovaných sáčků.
Bezpečnostní upozornění:
Před použitím čtete přiložené pokyny.
Varování
                                                                              
H317 Může vyvolat alergickou   kožní reakci.
    H319 Způsobuje vážné podráždění   očí.
    H371 Může způsobit poškození orgánů (nervový system).
    H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
    P101 Je-li nutná lékařská pomoc,   mějte po ruce obal nebo štítek   výrobku.
    P102 Uchovávejte mimo dosah   dětí.
    P273 Zabraňte uvolnění do   životního prostředí.
    P302 + P352 PŘI STYKU S   KŮŽÍ: Omyjte velkým   množstvím vody a mýdlem
    P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte   vodou. Vyjměte
    kontaktní čočky, jsou-li   nasazeny a pokud   je lze vyjmout snadno. Pokračujte   ve vyplachování.
    P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
    P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
    EUH208 Obsahuje Citronelol, R-(-)-karvon, 4-(4-metyl-3-pentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyd.   Může vyvolat alergickou reakci.
   
Obsahuje geraniol, cineol, linalool,   4-terc-butylcyklohexylacetát, kumarin.
První pomoc:
Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. V případě požití nebo v   případě jiného problému vyhledejte lékařskou pomoc. Nežádoucí účinky jiné než   ty uvedené v klasifikaci nejsou známy.
    Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1,   128 00 Praha 2,
    tel.: 224 919 293, 224 915 402.
   
   
   
Uchovávejte mimo potraviny.
Účinná složka:   Metofluthrin 2 g/100 g (1 mg/kulička), geraniol 1 g/100 g (0,5 mg/kulička)
Pro všeobecné použití.
Datum výroby, datum použitelnosti a číslo šarže na obalu.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro   zvláštní nebo nebezpečné odpady.
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení