Bros sprej proti vosám a sršňům 600ml

Bros sprej proti vosám a sršňům 600ml
Sprej Bros na vosy a sršně je aerosolový přípravek, určen pro hubení vos a sršňů a také k ničení jejich hnízd, přípravek působí kontaktně a je připra...
Více informací
198,7 Kč 164,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód216460VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Aerosol ničí vosy, sršně a jejich hnízda - v zahradách, na terasách a balkónech. Díky speciálnímu uzávěru můžete bezpečně a pohodlně sprejovat ve vzdálenosti 5 m.

Návod k použití:

Před použitím protřepejte. Důkladně nasprejujte na hnízdo a jeho vchod. Držte přibližně ve vzdálenosti 5 m a sprejujte po větru  brzy ráno nebo večer, kdy je hmyz méně aktivní. Hnízdo odstraňte nejdříve 24 hodin po použití. Výrobek vyhubí vosy a sršně vracející se do hnízd až sedm dní po použití.

 

Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů: Aerosol 1, H222

Aerosol 1, H229

Asp. Tox. 1, H304

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Extrémně hořlavý aerosol.

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Varovné označení: Nebezpečí

 

 

Věty popisující druhy rizik:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů

 

Obsahuje uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromaty a isopropylalkohol.

 

Doplňkové informace:

 

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

EUH208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.

 

 

 

 

Bezpečnostní   upozornění:
Před použitím čtete přiložené pokyny.
Nebezpečí
Během používání nejezte a po použití si umyjte ruce.
 
 
 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouho­
    dobými účinky.
H222 Extrémně   hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod   tlakem: při zahřívání   se může
    roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění   očí.
P102 Uchovávejte   mimo dosah dětí.
P210 Chraňte   před teplem, horkými   povrchy,
    jiskrami, otevřeným ohněm   a jinými zdroji
    zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného   ohně nebo jiných
    zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte   nebo nespalujte ani   po použití.
P410 +P412 Chraňte   před slunečním zářením.   Nevystavujte teplotě   přesahující 50oC.
P260 Nevdechujte aerosoly
První pomoc:
Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou,   kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby   vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí   z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402.   Vedlejší účinky nejsou známy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro   zvláštní nebo nebezpečné odpady.
Skladujte odděleně od nádobí, potravin a krmiv. Výrobek neslouží   k hašení ohně.
Aktivní složka: cypermethrin   0,4% (0,4 g/100 g), permethrin 0,17% (0,17 g/100 g), tetramethrin   0,17% (0,17 g/100 g), PBO 1,35% (1,35 g/100 g)
Pro všeobecné použití.
Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení