CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

LARRIN NANO čistič zrcadel a skel 500ml MR

LARRIN NANO čistič zrcadel a skel 500ml MR
moderní nanotechnologie, nezanechává šmouhy, má vysoký lesk, omezuje zamlžení povrchu
Více informací
84,6 Kč 69,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód203349VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Moderní čistič zrcadel, skel a obkladů využívající nanotechnologii. Nezanechává šmouhy, na čištěném povrchu vytváří vysoký lesk. Díky technologii NANO EFEKT prostředek vytváří ochranný film po prvním použití. Zamezuje tvorbu zamlžení povrchu čištěné plochy.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol:

GHS07

Signální slovo: Varování

Klasifikace směsi dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP):

Směs je klasifikována jako nebezpečná

Eye Irrit. 2, H319

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004

Složení: < 5% % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol).

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení :

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337-P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Doplňující informace: EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci

Složení: < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2- Nitropropane-1,3-Diol).

Další nebezpečnost

Směs není klasifikována jako PBT nebo PvB.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení