CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

LARRIN NANO EFEKT čistič koupelna 500ml MR

LARRIN NANO EFEKT čistič koupelna 500ml MR
moderní nanotechnologie vytváří ochranný film po prvním použití, zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot
Více informací
84,6 Kč 69,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód203709VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Moderní čistič koupelny využívající nanotechnologii. Vytváří ochranný film po prvním použití. Pravidelné používání zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot. Následně snadnější údržba a čištění.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Doplňijící informace dle nařízení ES 648/2004

Složení: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Irrit. 2, H319

 

Doplňující informace

EUH208

Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

<5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, 2-Methylisothiazol-3(2H)-on, Limonene

Další nebezpečnost

Obsah látek PBT a vPvB: směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č. 1907/2006, žádné složky v množství ≥ 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC). Žádná ze složek v množství ≥ 0,1 % není zařazena do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, protože má vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, ani nebyla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení