LARRIN WC Plus 3v1 modrý závěs Ledová svěžest 40g náplň

LARRIN WC Plus 3v1 modrý závěs Ledová svěžest 40g náplň
čistící a dezorační přípravek pro WC
Více informací
17,1 Kč 14,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód001592VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení30

Čistící a dezodorační přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení. Tuhá hmota voskovitého charakteru, která je směsí povrchově aktivních látek aniontového a iontového charakteru, parfému, barviva a pomocných látek.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti :

 

Signální slovo: Nebezpečí

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek-alkyl deriváty a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného.

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

Eye Dam 1; H318

Aquatic Chronic 3; H412

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy

Doplňující informace EUH 208 Obsahuje 

Obsahuje linalool, cineol, 2-(4-tercbutylbenzyl)propanal, linalyl-acetát, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát, limonen, 2-methylundekanal, kumarin. Může vyvolat alergickou reakci.

doplňující informace na štítku EUH208 - Obsahuje linalool, cineol, 2-(4-tercbutylbenzyl) propanal, linalyl-acetát, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát,

limonen, 2-methylundekanal, kumarin. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení: 15 % - < 30 % aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % neiontové povrchově aktivní látky; parfém.

Další nebezpečnost

Směs k datu vyhotovení bezpečnostního listu neobsahuje: látky identifikované jako endokrinní disruptory, látky splňující kritéria pro klasifikaci PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení REACH, látky vedené na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH (tj. na seznamu SVHC).

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení