CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

LARRIN WC Plus 3v1 závěs Citrus 40g náplň

LARRIN WC Plus 3v1 závěs Citrus 40g náplň
čistící a dezorační přípravek pro WC
Více informací
18,9 Kč 15,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód001362VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení30

Čistící a dezodorační přípravek pro WC-mísy a sanitární zařízení. Tuhá hmota voskovitého charakteru, která je směsí povrchově aktivních látek aniontového a neiontového charakteru, parfému s vůní citronu, barviva a pomocných látek. 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti: 

 

Signální slovo: Nebezpečí

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Chronic 2; H411

Standardní věty o nebezpečnosti:

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Doplňující informace na štítku

EUH208 - Obsahuje p-mentha-1,4(8)-dien. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení: ≥ 15 % - < 30 % aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje: Kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli; Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli; Limonen.

Doplňující informace EUH 208 Obsahuje Limonene, p-mentha-1,4(8)-diene. Může vyvolat alergickou reakci.

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004

Obsahuje: 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Limonene, Citral, Linalool.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení