CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Luxon čistič myček 250ml Citron

Luxon čistič myček 250ml Citron
Odstraňuje mastnotu, vodní kámen a nepříjemný zápach dokonale vyčistí trysky ostřikovacích ramen a filtr zanechává příjemnou vůni
Více informací
56,6 Kč 46,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód217934VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení8
  • odstraňuje mastnotu, vodní kámen a nepříjemný zápach
  • dokonale vyčistí trysky ostřikovacích ramen a filtr
  • zanechává příjemnou vůni a dokonalou čistotu.

Návod k použití:

Z uzávěru obalu prostředku odstraňte samolepicí fólii, bílý bod pod fólií musí zůstat neporušený. Obal s prostředkem vložte uzávěrem dolů do příborového koše nebo zavěste na koš na nádobí v prázdné myčce. Myčku spusťte s programem mytí při teplotě 65 °C - 75 °C.

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Varování

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (CLP):

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2), H319.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu výrobku:

méně než 5 % aniontový tenzid, méně než 5 % neiontový tenzid, kyselina citronová, METHYLCHLO­ROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky LIMONENE, LINALOOL, CITRAL.

Další informace uvedené na obalu výrobku:

Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití.

Text: „Ošetřený předmět. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)“.

UFI: 4T40-C0JP-M00R-V865.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení