CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

MD special sprej 300ml

MD special sprej 300ml
mazivo s MoS2 - uvolňuje zatuhlé závity
Více informací
111,1 Kč 91,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód001689VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení10

MD speciál slouží k uvolňování zrezavělých šroubů a matek, k mazání všech třecích ploch (zámky dveří, dveřní a okenní závěsy, řetězy, pera, nářadí apod.). Dokonale maže a preventivně chrání před korozí, proniká do nepřístupných míst. Je vhodný zejména pro motoristy.

Návod k použití:

Nanášejte připojenou trubičkou z bezprostřední vzdálenosti. Na přístupná místa stříkejte bez trubičky ze vzdálenosti asi 25 cm.

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Nebezpečí

Nebezpečné látky

uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů

Standardní věty o nebezpečnosti

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Doplňující informace

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Aerosol 1, H229, H222 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412 

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Extrémně hořlavý aerosol. Páry/aerosoly mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení