Mr. Mattes WC košíček 3in1 Citron 40g

Mr.Mattes WC košíček citron
Mr.Mattes WC košíček citron
Obrázek (1)
WC koš s vůní citrónů - čistí - voní - pění...
Více informací
17,5 Kč 14,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001266VýrobceMATTES Corp. s.r.o.Počet ks v balení12

WC koš s vůní citrónů - čistí - voní - pění

 

 

 

 

 

 

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Eye Dam. 1: H318 - Způsobuje vážné poškození očí Skin Irrit. 2: H315 - Dráždí kůži Pokyny pro bezpečné zacházení: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí P280: Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou. Doplňující informace: EUH208: Obsahuje d-dimonen . Může vyvolat alergickou reakci Látky, které přispívají ke klasifikaci: benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts

VýrobceMATTES Corp. s.r.o.
Mr.Mattes WC košíček citronMr.Mattes WC košíček citron
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení