SAVO XXL pack Professional Proti plísním 5kg

SAVO XXL pack Professional Proti plísním 5kg
Jednička na trhu v odstraňování plísní, řas a kvasinek. SAVO Proti plísním jednoduše, velmi účinně a s okamžitým viditelným efektem odstraňuje vešker...
Více informací
614,9 Kč 508,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód001238VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení1

Jednička na trhu v odstraňování plísní, řas a kvasinek. SAVO Proti plísním jednoduše, velmi účinně a s okamžitým viditelným efektem odstraňuje veškeré plísně v domácnosti. Navíc má Savo Proti plísním dezinfekční účinek.Jednička na trhu v odstraňování plísní, řas a kvasinek. SAVO Proti plísním je vhodný k použití na dlaždice, plasty, omítky, malby zdí i dřevo v interiéru a exteriéru.

 

Symboly nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti :

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Všeobecně:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P234 Uchovávejte pouze v původním balení

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Reakce:

P301 PŘI POŽITÍ:

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.

Odstraňovaní:

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Nebezpečné složky:

chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný

Dodatečné údaje na štítku: POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)

EU nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení

Příloha XIV: V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

 

VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení