SMAC express ultra odmašťovač Lemon 650ml

SMAC express ultra odmašťovač Lemon 650ml
Extrémně účinné odmašťovače s koncentrovaným složením, které hravě odstraní jakoukoliv mastnotu a nečistotu na různých površích nejen doma, ale i ven...
Více informací
96,8 Kč 80,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód003314VýrobceBOLTON CZECHIA, spol. s r. o.Počet ks v balení12

Extrémně účinné odmašťovače s koncentrovaným složením, které hravě odstraní jakoukoliv mastnotu a nečistotu na různých površích nejen doma, ale i venku. Využijte jejich sílu při čištění mastné špíny!
SMAC ULTRA lemon doporučujeme využít pro čištění mastnoty všude v kuchyni, a to jak na digestoři, tak na dalších kuchyňských spotřebičích. Má příjemnou citrónovou vůni, která dokonale provoní váš domov. 

Použití obou je velmi jednoduché. Stačí pouze rozprášit odmašťovač přímo na povrch a následně setřít vlhkým hadříkem. V případě odolného znečištění nechte produkt několik sekund působit a následně setřete. Výsledkem bude dokonale vyčištěný a zářivý povrch.

 

Nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):

Varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.

Nebezpečí, Eye Dam. 1, Způsobuje vážné poškození očí.

Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:

Žádná jiná rizika

 

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Zvláštní nařízení: Žádná.

Obsahuje:

2-aminoethan-1-ol; ethanolamin

ALCOHOL, ETHOXYLATED

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (Detergentech).

Složení - 648/2004/EC:

< 5 % neiontové povrchově aktivní látky

Obsahuje tiež: parfémy

Alergeny: terpineol

 

 

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 02 Praha 2

Telefon: +420 2 2491 9293, +420 2 2491 5402

tis@vfn.cz

 

 

 

VýrobceBOLTON CZECHIA, spol. s r. o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení