CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Unital 900g lepidlo na tapety Druchema

Unital 900g lepidlo na tapety Druchema
pro lepení tapet na všechny druhy povrchů
Více informací
137,1 Kč 113,3 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód007568VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení6

Univerzální lepidlo k lepení tapet na omítku, umakart, lakované povrchy a dalších předmětů z podobného materiálu. Snadná aplikace.

Lepení těžkých tapet: Lepidlo naneste v původním stavu bez ředění štětcem nebo stěrkou přímo na tapetu. Lepení lehkých tapet: Lepidlo zřeďte v poměru 1:1. Ředění proveďte postupným přidáváním vody za stálého míchání. Podklady pro lepení dokonale odmastěte. Tapetu s nánosem lepidla přiložte na lepenou plochu a pečlivě vyhlaďte, aby dokonale přilnula. Lepidlem potřísněnou tapetu, štětec nebo stěrku omyjte vlažnou vodou. Stažení starých tapet lze provést po dokonalém provlhčení. Unital je nehořlavý, bez organických rozpouštědel.

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Klasifikace podle 1272/2008/ES:

směs není klasifikovaná jako nebezpečná podle Nařízení 1272/2008/ES (CLP)

Prvky označení

Obsahuje: nevyžaduje se

Výstražný symbol nebezpečnosti: nevyžaduje se

Signální slovo: nevyžaduje se

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): nevyžaduje se

Doplňkové informace o nebezpečnosti: nevyžaduje se

Doplňkové údaje naštítku pro některé směsi:

EUH208 Obsahuje reakční směs 5-chlor-2 methylisothiazol-3(2H)-on a 2 methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): nevyžaduje se

Jiná povinná označení: nevyžaduje se

Další nebezpečnost

Obsah látek PBT a vPvB: směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č. 1907/2006, žádné složky v množství ≥ 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC).

Žádná ze složek v množství ≥ 0,1 % není zařazena do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, protože má vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, ani nebyla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

Směsi

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky / látky s expozičním limitem Společenství v pracovním prostředí / látky perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní v množství vyšším než jsou limity pro uvádění v Bezpečnostním listu:

Název látky Registrační číslo REACH

Obsah (% hm.)

ES číslo CAS číslo Indexové číslo

Klasifikace podle 1272/2008/ES*

Expoziční limit

Reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

REACH No. 01- 2120764691-48

< 0,0015

-

55965-84-9

613-167- 00-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H330

H301

H314

H317

H318

H400

H410

-

*Plné znění použitých označení standardních vět o nebezpečnosti (H-věty) uvádí oddíl 16.e

Směs obsahuje další složky s expozičními limity pro pracovní prostředí v podlimitním množství pro uvedení v tomto oddíle, sližky jsou uvedeny v oddíle 8

Specifické koncentrační limity podle 1272/2008 Annex VI tab. 3.2

Reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 %

Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 %

Eye Dam. 1,, H318: C ≥ 0,6 %

Acute Tox. 2, H310

Acute Tox. 2, H330

Acute Tox. 3, H301

Skin Corr. 1C, H314

Skin Sens. 1A, H317

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)

Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení