CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

WC VÁLEČEK závěs 40g (Citron, Les, Moře)

WC VÁLEČEK závěs 40g (Citron, Les, Moře)
Závěsný osvěžovač, zajišťuje hygienickou čistotu, předchází usazování vodního kamene, zanechává příjemnou vůni.
Více informací
10,5 Kč 8,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód001894VýrobceALTER, s.r.o.Počet ks v balení40

Závěsný osvěžovač, zajišťuje hygienickou čistotu, předchází usazování vodního kamene, zanechává příjemnou vůni.

baleno po 1 ks v sáčku, 3 vůně - citron, les, moře

 

VýrobceALTER, s.r.o.

Výstražný symbol:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412 Eye Dam. 1: Vážné poškození očí, Kategorie 1, H318 Skin Irrit. 2: Dráždivost pro kůži, Kategorie 2, H315

Standardní věty o nebezpečnosti:

Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Eye Dam. 1: H318 - Způsobuje vážné poškození očí. Skin Irrit. 2: H315 - Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Látky, které přispívají ke klasifikaci:

kyselina benzensulfonová, c10-13-alkylderiváty, sodné soli; amidy, c8-18 (sudé číslované) a c18-nesaturované, n, n- (hydroxyethyl)

Další nebezpečnost:

Výrobek nesplňuje kritéria PBT/vPvB Výrobek nenaplňuje kritéria kvůli vlastnostem narušujícím endokrinní systém.

Chemický popis:

Směs na bázi povrchově aktivních látek bez iontů a aniontů

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení