CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Ariel kapsle (52PD/bal) FiberProtPlus colors

Ariel kapsle (52PD/bal) FiberProtPlus colors
Výjimečné čisticí účinky v jedné malé kapsli
Více informací
486,2 Kč 401,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód207805VýrobceProcter & Gamble Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení2

Kapsle na praní prádla Ariel Allin1 Pods + Complete Fiber Protection mají unikátní vícekomorový design, který udrží složky stabilně oddělené do doby, než se namočí, což zaručuje výborné koncentrované čisticí účinky.

VýrobceProcter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Žíravost / Dráždivost pro kůži  Kategorie 2 - (H315)

Vážné poškození očí / Podráždění očí  Kategorie 1 - (H318)

Chronická toxicita pro vodní prostředí  Kategorie 3 - (H412)

 Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

EUH208 - Obsahuje Hexyl Salicylate, Citronellol, Isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci

Bez přítomnosti složek PBT a vPvB.

Doporučení Evropského výboru

pro organické tenzidy a jejich meziprodukty (CESIO)

Povrchově aktivní látka / -y obsažená / -é v tomto přípravku vyhovuje / -í kritériím biologické odbouratelnosti uvedeným v Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje na podporu tohoto tvrzení jsou k dispozici u odpovědného orgánu členského státu a budou jim zpřístupněny na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu.

Další předpisy, omezení a zákazy

Nařízení (ES) č. 648/2004 (Nařízení o detergentech). Klasifikace a postup používaný pro odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]. Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ES 1907/2006).

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení