Obchodní podmínky

FROS ZPS s.r.o.
se sídlem Otice K Rybníčkům 455, PSČ 747 81, IČ 268 03 291,
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26436
www.fros.cz www.froseshop.cz

Článek 1

Preambule

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je podrobná úprava práv a povinností smluvních stran vstupujících v obchodně – právní vztahy s obchodní společností FROS ZPS s.r.o., IČ 268 03 291, se sídlem Otice, K Rybníčkům 455, PSČ 747 81 (dále jen „dodavatel“). Obchodně – právními vztahy dle předchozí věty se rozumí zejména, nikoli však pouze, vztahy založené kupními smlouvami, smlouvami o dílo či jinými smlouvami o dodávkách zboží a služeb. Vymezení jednotlivých výrobků a materiálů nabízených dodavatelem jsou uvedeny vždy v aktuálním ceníku a katalogu výrobků a služeb poskytovaných dodavatelem (dále též jen „zboží“). Tyto aktuální ceníky a katalogy dodavatele jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, a to vždy ve znění k datu, kdy byla uzavírána smlouva. Tyto aktuální ceníky a katalogy jsou vždy v aktuálním znění umístěny na veřejně dostupné webové prezentaci společnosti www.fros.cz a www.froseshop.cz.

Článek 2

Uzavírání jednotlivých smluv

2.1 Jednotlivé smlouvy uzavírané mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé budou uzavírány takto:

2.1.1 na základě uzavřené dílčí kupní smlouvy anebo jiné smlouvy o dodávce zboží obsahující minimálně předmět smlouvy a kupní cenu a odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky;

2.1.2 na základě objednávky, vycházející z předem dohodnutých obchodních podmínek a aktuálních ceníků, kdy odběratel zašle dodavateli písemnou objednávku (možno i elektronicky faxem nebo emailem) obsahující identifikační údaje odběratele, kontaktní osobu, objednané zboží, technické parametry či jiné požadavky vůči dodavateli. Objednávku lze učinit i osobně nebo telefonicky.

2.1.3 na základě objednávky přes uživatelský účet odběratele vycházející z předem dohodnutých obchodních podmínek a aktuálních ceníků, kdy odběratel přes svůj uživatelský účet zašle dodavateli elektronickou objednávku obsahující objednané zboží, technické parametry či jiné požadavky vůči dodavateli. Uživatelský účet si odběratel může založit registrací na webové stránce www.froseshop.cz . Účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Založení je dobrovolné a odběratel může kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit.

2.1.4 dodavatel zašle odběrateli, v návaznosti na jeho poptávku, konkrétní nabídku jednotlivých položek či specifikaci technického řešení s konkrétním oceněním zboží (není-li stanoveno jinak, má se za to, že cena je bez DPH); nebude-li cena v nabídce dodavatele obsažena, má se za to, že došlo k dohodě o ceně, zboží dle aktuálního ceníku dodavatele k datu doručení objednávky odběratele dodavateli. Součástí smlouvy uzavírané mezi odběratelem a dodavatelem jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, na což je povinen dodavatel upozornit odběratele odkazem na jejich umístění na svých webových stránkách www.fros.cz anebo přiložením podmínek k emailu;

2.1.5 okamžikem potvrzení nabídky dodavatele odběratelem dochází k uzavření kupní smlouvy. Případné změny či odchylky uvedené v potvrzení objednávky zavazují dodavatele pouze v případě, jestliže s těmito vysloví souhlas ve stejné formě, v jaké uzavřel smlouvu. Písemná forma je splněna rovněž v případě, kdy je objednávka a akceptace realizována emailovou zprávou.

2.2 Má se za to, že při akceptaci nabídky dodavatele odběratelem se odběratel seznámil se všemi vlastnostmi zboží a že toto plně odpovídá účelu a záměru, pro který zboží odebírá. Podrobné technické parametry jednotlivých výrobků dodavatele jsou vždy v aktuálním znění umístěny na veřejně dostupné webové prezentaci společnosti www.fros.cz a www.froseshop.cz nebo dostupné na vyžádání prostřednictvím emailu obchod@fros.cz.

2.3 Má se za to, že smlouva má písemnou formu, jestliže byla uzavřena prostřednictvím emailové nabídky dodavatele a její akceptace odběratelem. Nedílnou součástí takto uzavřené smlouvy jsou tyto všeobecné obchodní podmínky.

Článek 3

Kupní cena a platební podmínky

3.1 Ceny zboží podle článku 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou uvedeny v cenících dodavatele platných ke dni uzavření smlouvy, které jsou vždy v aktuálním znění umístěny na veřejně dostupné webové prezentaci společnosti www.fros.cz a www.froseshop.cz nebo jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím emailu obchod@fros.cz. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, přičemž dodavatel je oprávněn k ceně zboží a služeb vyúčtovat rovněž DPH v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění.

3.2 Cenu za dodané zboží a služby je odběratel povinen uhradit dodavateli na základě řádného daňového dokladu - faktury vystavené dodavatelem. Podkladem pro vystavení faktury bude doklad o dodání zboží (dodací list). Faktura musí mít vždy náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury činí alespoň 14 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura může být vystavena a doručena odběrateli rovněž elektronicky. V případě, kdy proti faktuře nebudou ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího odeslání vzneseny odběratelem námitky, má se za to, že závazek blíže specifikovaný ve faktuře co do důvodu a výše uznává. Odběratel je povinen akceptovat daňový doklad – fakturu – zaslaný dodavatelem odběrateli v elektronické podobě jako podklad na jeho úhradu.

3.3 Dnem úhrady ceny zboží je den připsání fakturované částky na účet dodavatele.

3.4 Odběratel bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli až 100% kupní ceny včetně DPH předem anebo požadovat v této výši zálohu anebo závdavek. Neuhradí-li odběratel zálohovou fakturu či předem vyúčtovanou část kupní ceny anebo závdavek řádně a včas, bere na vědomí, že o prodlení s takovou úhradou se prodlužuje dodací lhůta, která svědčí dodavateli pro přípravu zboží k odběru.

3.5 Dodavatel je oprávněn vyúčtovat kupní cenu zboží k datu expedice zboží (odeslání odběrateli). Dokud není kupní cena zboží zcela uhrazena, není povinen zboží předat. V případě, kdy odběratel (kupující) odmítne zboží převzít aniž by mu bránily závažné důvody, má se pro účely fakturace za to, že zboží bylo dodavatelem řádně dodáno a dodavatel je oprávněn vystavit na zboží řádný účetní doklad a nárokovat kupní cenu a související náklady (např. náklady na uskladnění zboží či materiálu, cestovní náhrady a zmeškaný čas techniků při cestě). Zvláštními důvody bránícími převzetí zboží jsou takové, pro které není možné zboží užívat ke sjednanému účelu. Drobné vady nebránící užívání zboží nejsou důvodem, pro které by bylo možné odmítnout převzetí zboží.

3.6 Odběratel není oprávněn proti pohledávce dodavatele vzniklé na základě smlouvy, jíž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky přílohou, provést jednostranný zápočet jakékoli své pohledávky vůči dodavateli.

Článek 4

Dodání zboží, přechod vlastnického práva, přechod odpovědnosti za škodu

4.1 Není-li dohodnuto jinak, místem dodání zboží je sídlo odběratele. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží.

4.2 V případě, kdy je dohodnuto mezi dodavatelem a odběratelem jiné místo dodání zboží, zavazuje se odběratel převzít zboží na tomto místě, v předem dohodnutém termínu a čase.

4.3 Odmítne-li odběratel při dodání zboží podepsat dodací list, není dodavatel povinen přenechat zboží odběrateli, je však oprávněn zboží vyúčtovat se všemi vzniklými náklady, jako by toto byly řádně dodáno. V takovém případě se postupuje dle článku 3.5 těchto podmínek.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo ke zboží přechází z dodavatele na odběratele až okamžikem úplné úhrady kupní ceny. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, jíž jsou tyto podmínky přílohou, ze strany dodavatele z důvodu prodlení s úhradou kupní ceny, je dodavatel oprávněn odvézt si dodané zboží. To vše na náklady odběratele, jenž porušil své smluvní povinnosti vrátit k výzvě dodavatele zboží nebo jeho část či součást.

4.5 Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho předání a převzetí odběratelem.

4.6 Odběratel je povinen dodavateli poskytnout součinnost a zajistit vykládku dodávaného zboží. V opačném případě se na situaci hledí jako by odběratel odmítl bezdůvodně zboží převzít.

Článek 5

Odpovědnost za vady zboží

5.1 Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží ve sjednaném množství a kvalitě s vlastnostmi vymíněnými odběratelem. V případě, kdy tyto nejsou sjednány, je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě pro ten který druh zboží. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží rovněž bez právních vad.

5.2 Odběratel je povinen provádět vstupní kontrolu dodávaného zboží podle množství, funkčních a jiných vlastností, jejichž existence je uzavřenou smlouvou předvídána. Odběratel je oprávněn uplatnit u dodavatele nárok z odpovědnosti za vady, pokud jde o vady zjevné, ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zboží.

5.3 Dodavatel nese odpovědnost za všechny vady, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí zboží odběratelem. Odpovědnost za skryté vady existující při předání a převzetí zboží na výrobcích zahrnuje odstranění všech vad anebo funkčních poruch na věci či její části, na které se odpovědnost vztahuje, a které se vyskytnou v průběhu doby, kdy lze odpovědnost za vady zboží existující při jeho převzetí uplatnit.

5.4 Vady nebo funkční poruchy budou odstraněny dodáním ekvivalentní náhradní věci, opravou věci nebo slevou z ceny zboží. Dodavatel je oprávněn určit, jakým ze způsobů bude vada odstraněna při respektování pragmatičnosti zvolené varianty. Požadavek odběratele na způsob odstranění vady není pro dodavatele závazný. Dojde-li k výměně věci či její části, takto vyměněná věc či část věci se stává vlastnictvím dodavatele. Náklady na materiál, práci a jiné náklady s odstraněním vady související hradí dodavatel.

5.5 Odběratel je povinen u dodavatele zboží reklamovat pro jeho skryté vady, jež existovaly již v okamžiku převzetí, bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne předání a převzetí předmětného zboží.

5.6 V případě, že odběratel do 2 let ode dne předání a převzetí předmětného zboží zjistí, že výrobek vykazuje vady, pro které nemůže výrobek řádně užívat, pak má dodavatel právo po písemném uplatnění nároku z odpovědnosti za vady určit mezi následujícími možnostmi uspokojení nároku odběratele vyplývajícího z vadného plnění poskytnutého dodavatelem:

5.6.1 odstranění vad dodáním náhradní věci či náhradní části věci,

5.6.2 dodání chybějící věci či chybějící části věci,

5.6.3 odstranění právních vad,

5.6.4 odstranění vad věci či vad části věci opravou věci či opravou části věci,

5.6.5 poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo

5.6.6 odstoupení od smlouvy

5.7 Sleva z ceny se vypočte jako rozdíl mezi cenou shodného výrobku obdobného stáří a opotřebení, jenž je bezvadný a cenou výrobku trpícího vadou, pro kterou je reklamován.

5.8 Odběratel je povinen při uplatnění nároků vyplývajících z vad zboží dodržet následující podmínky a strpět následující omezení:

5.8.1 odběratel je povinen ihned po zjištění závady vadnou věc či věc, jejíž část je vadná, přestat užívat a bezodkladně o vadě věci či vadě části věci zpravit dodavatele;

5.8.2 odběratel je povinen zamezit zhoršování vady a vzniku škod;

5.8.3 odběratel je povinen umožnit dodavateli kontrolu a opravu věci či části věci v provozovně dodavatele.

5.9 Nesplnění povinností a nestrpění omezení v souvislosti s uplatněním nároku z vad věci a v souvislosti s opravou věci či opravou části věci (viz výše), má za následek zánik nároků odběratele vyplývajících z vadného plnění poskytnutého odběrateli dodavatelem.

5.10 Odpovědnost za vady zboží může být po dodavateli uplatněna jen po předložení smlouvy a daňových dokladů, na jejichž základě došlo k převodu vlastnického práva z dodavatele na odběratele. Pak je zapotřebí, aby odběratel oznámil dodavateli, o jakou vadu se jedná, jak se projevuje a také preferované nápravné opatření.

5.11 Dodavatel neodpovídá zejména za vady zboží a škody:

5.11.1 jež se projevily v důsledku neodborného používání, nesprávného nastavení nebo užití pro jiné účely, než jaké byly s dodavatelem dohodnuty nebo pro které se výrobek téhož druhu obvykle užívá;

5.11.2 v důsledku užívání rozporného s návodem k použití či obecně známými principy, jak se má zboží užívat, zejména nadměrným zatěžováním zboží

5.11.3 použití zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je dodavatelem určeno;

5.11.4 vzniklé při přepravě, nakládce či vykládce (po přechodu odpovědnosti za škodu na odběratele),

5.11.5 škoda způsobená násilným poškozením zboží;

5.11.6 škoda vzniklá nevhodným užitím, byť by ke škodě došlo při tomto nevhodném použití v součinnosti s povětrnostními vlivy či jinými přírodními silami;

5.11.7 vzniklé v důsledku běžného opotřebení;

5.11.8 vzniklé v důsledku užívání zboží přesto, že se na tomto projevila vada a nedošlo tak k postupu dle čl. 5.8 těchto podmínek;

5.11.9 vzniklé v důsledku vadného projektu či pokynů odběratele;

5.11.10 vzniklé nevhodnou manipulací;

5.11.11 vzniklé nesprávnou údržbou či zanedbání náležité péče o výrobek, neprovedením povrchové úpravy tam kde je uvedeno dodavatelem;

5.11.12 vzniklé v důsledku vad budovy, v rámci které je zboží umístěno;

5.11.13 vzniklé v důsledku působení chemických či agresivních látek;

5.11.14 vzniklé v důsledku vyšší moci (živelné pohromy, biologických vlivů aj.)

5.11.15 pokládka či kompletace výrobku dodaného dodavatelem byla realizována neodborně, byla provedena nesprávná montáž či došlo k poškození materiálu při montáži.

5.12 Všechny nároky z odpovědnosti za vady musí být uplatněny postupem dle čl. 5.10 těchto podmínek.

5.13 V případě jakýchkoli reklamací jsou strany povinny vystavit protokol o uznání reklamace, bude-li tato uznána. Bude-li uznána reklamace s přiznáním slevy z ceny zboží, bude sleva z ceny zboží formou dobropisu k faktuře vztahující se k vyreklamovanému zboží. Do okamžiku akceptace dobropisu (opravného daňového dokladu) odběratelem není dodavatel povinen dobropisovanou částku vyplatit.

5.14 Uplatní-li odběratel u dodavatele reklamaci fakturované částky či předmětu zdanitelného plnění a dodavatel tuto reklamaci posoudí jako důvodnou, jsou strany povinny vadnou fakturu nahradit novou, bezvadnou.

5.15 Odběratel není oprávněn bez písemného souhlasu dodavatele odstranit vadu sám či prostřednictvím třetích osob. Odběratel nemá nárok na jakékoli finanční plnění z důvodu, že odstranil závadu sám či prostřednictvím třetí osoby, pokud dodavatel takový postup předem písemně neschválil včetně výše takového finančního plnění.

Článek 6

Ukončení smlouvy a přerušení dodávek

6.1 Smlouvu, jíž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky přílohou, je možné ukončit dohodou smluvních stran anebo odstoupením za níže uvedených podmínek.

6.2 Dodavatel je oprávněn od jednotlivých smluv, jichž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky přílohou, odstoupit, pokud bude odběratel v prodlení s úhradou kupní ceny, zálohy či závdavku nebo jejich části po dobu delší než 30 dnů, a to bez dalšího. V případě, kdy k okamžiku odstoupení od smlouvy byla část smlouvy oboustranně splněna (dodána část zboží, která byla uhrazena), pak se má za to, že odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na tu část smlouvy, která byla splněna toliko jednostranně anebo nebyla splněna žádnou ze smluvních stran.

6.3 Dostane-li se odběratel do prodlení s úhradou kteréhokoli závazku vůči dodavateli o dobu delší 14dnů, je dodavatel oprávněn pozastavit veškeré další dodávky, a to i dodávky na základě již uzavřených jiných smluv, vůči odběrateli. O dobu pozastávky se prodlužují veškeré dodací lhůty dodavatele.

Článek 7

Sankce

7.1 Dostane-li se odběratel do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči dodavateli, je povinen uhradit dodavateli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,25% z částky, s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Smluvní úroky z prodlení mohou dosáhnout maximální výše 100% kupní ceny zboží, s jehož úhradou je odběratel v prodlení, vč. DPH.

7.2 Dostane-li se odběratel do prodlení s převzetím zboží, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ceny zboží vč. DPH, s jejichž převzetím je odběratel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení s převzetím zboží.

7.3 Odstoupí-li dodavatel od smlouvy v důsledku prodlení odběratele s uhrazením kupní ceny, části kupní ceny, zálohy či závdavku, je dodavatel pro takové prodlení odběratele (a tím porušení povinnosti) oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20% kupní ceny vč. DPH.

7.4 Dojde-li ke zamření kupní smlouvy v důsledku porušení povinnosti odběratelem, byť byla smlouva ukončena odstoupením ze strany dodavatele, avšak v důsledku porušení povinností odběratelem, je dodavatel oprávněn po odběrateli požadovat pro takové porušení povinnosti, které zavdalo dodavateli příčinu odstoupit od smlouvy, smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny.

7.5 Vyúčtování smluvní pokuty dle těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na právo dodavatele vyúčtovat odběrateli svůj nárok na náhradu škody, pokud taková vznikla.

Článek 8

Ochrana osobních údajů dle GDPR

8.1 Odběratel bere na vědomí a poskytuje souhlas dodavateli se zpracováním osobních údajů odběratele za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno a příjmení či obchodní firma, datum narození či IČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a email a dále veškeré odběratelem poskytnuté osobní údaje.

8.2 Osobní údaje jsou zpracovávány formou archivace v elektronické a listinné podobě v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.

8.3 Dodavatel je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje odběratele pouze za účelem plnění zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů odběratel souhlasí.

8.4 Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů. S tím odběratel vyslovuje souhlas.

8.5 Dodavatel dále informuje, že odběratel má právo na přístup k osobním údajům, právo na změnu údajů, právo na omezení zpracování, právo na výmaz údajů a právo na přenositelnost údajů. Práva na ochranu osobních údajů je možno využít v pracovní době v sídle společnosti nebo prostřednictvím emailu fros@fros.cz.

8.6 Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Článek 9

Speciální ustanovení pro spotřebitelské smlouvy

9.1 Tento článek obsahuje speciální spotřebitelská ustanovení, která se použijí a jsou účinná toliko pro smlouvy specifikované v § 1810 a násl. občanského zákoníku uzavírané mezi dodavatelem jako prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, a to prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

9.2 Identifikační údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek.

9.3 Název a hlavní charakteristika, jakož i cena zboží vč. DPH pro uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku jsou uvedeny v nabídce prodávajícího, zveřejněné na webových stránkách www.froseshop.cz .

9.4 Kupující jako spotřebitel je povinen uhradit cenu přepravy zboží či zaslání zboží do místa určení. Cena přepravy či zaslání zboží je uvedena při objednávce kupujícím a dále v potvrzení objednávky.

9.5 Způsob dodání a platby plyne z volby, kterou kupující provede při elektronické objednávce a dále je zvolený způsob dodání a platby uveden v potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn změnit dopravce. Prodávající přitom garantuje stejnou cenu i dodací lhůtu.

9.6 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

9.7 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.6 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Prodávající bezodkladně potvrdí kupujícímu bez zbytečného dokladu v textové podobě přijetí odstoupení.

9.8 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.7 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.9 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.6 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

9.10 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.11 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.12 Nabídka prodávajícího zveřejněná na stránkách www.froseshop.cz zůstává v platnosti do vyprodání zásob nebo/a do odvolání nabídky.

9.13 V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz nebo www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.14 Tento článek se vztahuje pouze na smlouvy specifikované v odstavci 9.1 těchto podmínek.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

10.1 Veškeré smlouvy uzavírané s FROS ZPS s.r.o., kde FROS ZPS s.r.o. vystupuje jako dodavatel, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, leda by jejich aplikace byla výslovně vyloučena smlouvou. Smlouva má aplikační přednost před těmito podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky dodavatele mají aplikační přednost před případně existujícími všeobecnými obchodními podmínkami odběratele na dodávku zboží a služeb. Tyto podmínky jsou dostupné na www.fros.cz.

10.2 Aktuálním katalogem či aktuálním ceníkem se rozumí katalog a ceník platný a účinný k okamžiku akceptace objednávky, uzavření dílčí smlouvy a není-li těchto v písemné podobě, okamžikem dodávky zboží a služeb, která se v takovém případě (absence písemné smlouvy či objednávky) považuje za datum uzavření smlouvy.

10.3 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

10.4 Změny nebo doplnění jednotlivých smluv a smluvních podmínek, jakož i jejích příloh vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy.

10.5 Veškeré smlouvy uzavřené mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé a právní vztahy s těmito související se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980.

10.6 Doručování písemností v souvislosti se smlouvou, jíž jsou tyto podmínky přílohou, je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla účastníků smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. Elektronické adresy účastníků smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví té které smlouvy. Emailová zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem nebo/a odesílatelem budou emailové adresy uvedené v záhlaví smlouvy.

10.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Toto ujednání neplatí v případě, kdy odběratelem je spotřebitel.

10.8 Dodavatel odpovídá odběrateli za případné škody vzniklé odběrateli pozdním či vadným dodáním zboží ze strany dodavatele do maximální výši kupní ceny zboží, které je vadné, bez DPH.

10.9 Žádný z účastníků jednotlivých smluv uzavíraných mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé není oprávněn jakoukoli formou informovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z jednotlivých smluv uzavřených mezi odběratelem a dodavatelem, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak.

10.10 Práva a povinnosti z jednotlivých smluv na něž se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

V Opavě dne 30. 8. 2018
Zveřejněno na www.fros.cz dne 30. 8. 2018

________________________________________________

Ing. David Fládr
jednatel
FROS ZPS s.r.o.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení