Bros Repelent proti komárům a klíšťatům 100ml

Bros Repelent proti komárům a klíšťatům 100ml
Kapalina účinně odpuzuje komáry, a to včetně tropických komárů (působí až 8 hodin), klíšťat (působí až 4 hodiny) a komárů písklavých (působí až 6 hod...
Více informací
86,8 Kč 71,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód216407VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Efektivně odpuzuje komáry po dobu 5 h (včetně agresivních tropických komárů, ochrana proti těmto komárům je náročnější), klíšťata po dobu 4h a muchničky po dobu 8h.

 

Návod k použití:

Aplikujte na oblečení a místa náchylná ke kousnutí ze vzdálenosti 15 cm. Při nanášení na hlavu nejprve produkt nastříkejte na dlaně a následně naneste na hlavu.

 

Bezpečnostní upozornění:
Nebezpečí
 
H225 Vysoce hořlavá kapalina   a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění   očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc,   mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah   dětí. P210 Chraňte před teplem,   horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm   a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:   Několik minut opatrně vyplachujte vodou.   Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a   pokud je lze   vyjmout snadno. Pokračujte ve   vyplachování.                                   P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Přípravek nesmí být aplikován na dlaně dětí mladších 12 let. Přípravek není určen pro použití u dětí mladších než 2 roky. Aplikujte jednou až dvakrát denně (u dospělých) a jednou denně u dětí ve věku 2 až 12 let. Dětem ve věku 2 až 12 let smí být tento biocidní přípravek aplikován na kůži obličeje, krku, předloktí, lýtek a chodidel jednou denně s tím, že zvysoka těla musí být chráněn vhodným oděvem.
Doporučuje se, aby neošetřené části pokožky byly zakryty oděvem tak, aby se zamezilo přístupu bodavého hmyzu
Nepřekračujte následující počet aplikací (stříknutí) za den: dospělí - 136, děti starší než 12 let - 54, děti ve věku 2 - 12 let - 22.
Neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku.
Nepoužívejte současně spolu s ostatními aplikací přípravku na kůži, jako jsou například opalovací krémy. Zabraňte tomu, aby se přípravek dostal do očí nebo úst.
Po návratu dovnitř smyjte přípravek mýdlem a vodou.
Výrobek nepoškozuje přírodní tkaniny. Nepoužívejte na syntetické nebo kožené materiály.
Neaplikujte na plastové, lakované nebo natření povrchy ani na hodinky.
Při aplikaci přípravku dbejte na to, aby bylo minimalizováno případné rozlití či odkapávání přípravku a / nebo minimalizován dopad sprejové mlhy na zem.
Nevdechujte aerosoly.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
Uchovávejte na bezpečném místě.
Zabraňte kontaminaci nádobí, jídelních pomůcek a potravin.
Před použitím čtete přiložené pokyny.
První pomoc:
Při vdechnutí postiženého odveďte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vniknutí přípravku do očí je nutné oči pečlivě a důkladně vypláchnout dostatečným množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo štítek na obalu přípravku. U citlivých osob může způsobit podráždění. V případě podráždění omyjte kůži vodou a mýdlem. Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 tel.: +420 224 919 293, + 420 224 915 402. Nejsou známy jiné nežádoucí účinky než ty zjištěné při klasifikaci.
Nevypouštějte do kanalizace.
Zabraňte pronikání chemických látek a použitých obalů do půdy, vodních nádrží a vodních toků.
Nádoba není určena k opakovanému použití.
Uchovávejte v původním obalu a na dobře větraných místech.
Účinná složka: N,N-diethyl-3-methylbenzamid 15% (15 g/100 g).
Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

 

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení