CEYS SUPER lepící tmel EPOXI KOV 80g

CEYS SUPER lepící tmel EPOXI KOV 80g
Výprodej
CEYS SUPER lepící tmel EPOXI KOV 80g
Obrázek (1)
Dvousložkový epoxidový tmel s kovovými částicemi je vhodný pro spojování, těsnění, výplně a obnovu celé řady materiálů a předmětů.
Více informací
188,4 Kč 155,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód205812VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.
  • Tmelí + Kov

Dvousložkový epoxidový tmel s kovovými částicemi je vhodný pro spojování, těsnění, výplně a obnovu celé řady materiálů a předmětů. Je jednoduše tvarovatelný a vytváří super odolné plochy.

1.001 aplikací
- Vysoce kvalitní zakončení: může se brousit, vrtat, leštit, natírat, mořit.
- Vysoká přilnavost na kovy: železo, ocel, měď, bronz, aluminium, mosaz a všechny typy slitin.
- Vysoká hustota: po smíchání se nerozbije ani nedeformuje, umožňuje vytvarování do požadovaného tvaru.
- Odolný teplotě, vlhkosti a nepřízni počasí (až do +120°C).

 

Návod na použití:
1. Očistit a osušit lepené plochy, odstranit prach a mastnotu.

2. Uříznout Superepoxi řezacím víčkem, které je součástí balení.

3. Smíchat prsty až vznikne jednolitá hmota (během procesu se zvýší teplota tmelu).

4. Aplikovat tlakem na opravovanou plochu a uhladit až do úplné integrace tmelu s opravovanou plochou. Nechat výrobek působit 4-5 minut po jeho aplikaci.

 

VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.

Varování

Obsahuje : epoxidová pryskyřice (průměrná početní molekulová hmotnost ≤ 700), Pentaerythritol-Pomercaptoglycerol

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Akutní toxicita (orální) Neklasifikováno

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 H319

Senzibilizace kůže, kategorie 1 H317

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 H412

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně).

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

Další věty : Nejíst.

Uzávěr s dětskou pojistkou : Nevztahuje se

Varování před nebezpečím při dotyku : Nevztahuje se

 

CEYS SUPER lepící tmel EPOXI KOV 80gCEYS SUPER lepící tmel EPOXI KOV 80g
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení