Diffusil Repelent Basic 100ml (proti komárům)

Diffusil Repelent Basic 100ml (proti komárům)
Diffusil Repelent Basic 100ml (proti komárům)
Obrázek 2
Repelent (PT19) v aerosolu proti komárům (Culicidae-dospělci) působí okamžitě až 6 hodin po aplikaci.
Více informací
87,6 Kč 72,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód217867VýrobceS.C.Johnson s.r.o.Počet ks v balení12

Repelent (PT19) v aerosolu proti komárům (Culicidae-dospělci) působí okamžitě až 6 hodin po aplikaci. Pro neprofesionální použití v interiéru (dobře větraném) a exteriéru.

  • Dávkování: 1 g přípravku na 645 m2 (0,23 mg DEET cm2). Jak dosáhnout této dávky, viz. návod pro použití.
  • Návod pro použití: před použitím dobře protřepejte. Nádobku držte zpříma, 15-20 cm od pokožky. Trysku namiřte směrem k povrchu, který budete ošetřovat. Nastříkejte rovnoměrně pomalým pohybem, po dobu 1 sekundy, na odhalenou pokožku v těchto oblastech.
  • Dospělí: obličej, krk, ruce, předloktí a horní část chodidel.
  • Děti starší 2 let včetně: obličejm krk, horní část chodidel.
  • Při použití na obličej: nastříkejte na ruce dospělého a poté rozetřete po tváři dospělého nebo dítěte. Vyhněte se očím a ústům.
  • Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití: nepoužívejte u dětí do 2 let. Nenanášejte na ruce dětí mladších 12 let. Neaplikujte vícekrát než 2x za 24 hodin, vyhněte se nadměrnému používání. Nepoužívejte pod oblečením. Nevdechujte aerosoly. Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou. Používejte pouze v exteriérech nebo v dobře větraných prostorách. Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Nekontaminujte potraviny, nádobí nebo jiné povrchy, které mohou s jídlem přijít do kontaktu. Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání hmyzem.

Přípravek není určen k použití pro děti do 2 let. Přípravek je u dětí ve věku od 2 do 12 let určen pouze k omezenému použití. Pro děti do věku 2 let použijte Diffusil repelent Baby.

  • Upozornění: Nádobka je pod tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevstřikovat do očí. Nevdechujte aerosoly. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
  • První pomoc: Při zasažení očíokamžitě důkladně vyplýchněte vodou a přetrvá-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání postiženému zajistěte přívod čertsvého vzduchu, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Diffusil Repellent Basic repelent na odpuzování komárů sprej 100 ml

 

Biocidní přípravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

 

VýrobceS.C.Johnson s.r.o.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Signální slovo:  Nebezpečí

Klasifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Aerosol Kategorie 1 Extrémně hořlavý aerosol.

Podráždění očí Kategorie 2A Způsobuje vážné podráždění očí.

Účinná látka (BPR)  N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 15,017 % (150,17 g/kg).

Číslo povolení: CZ-0011379-0000.

Standardní věty o nebezpečnosti

(H222) Extrémně hořlavý aerosol.

(H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

(P337 + P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

(P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

(P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití

Diffusil® repelent spray repelent v aerosolu působí okamžitě až 6 hodin po aplikaci. Vhodný pro použití širokou veřejností v interiéru (dobře větraném) a exteriéru. Dávkování: 1 g přípravku na 645 cm2 , viz. návod.

Návod pro použití: Před použitím dobře protřepejte. Nádobku držte zpříma, 15-20 cm od pokožky. Trysku namiřte směrem k povrchu, který budete ošetřovat. Nastříkejte rovnoměrně pomalým pohybem, po dobu 1 sekundy, na odhalenou pokožku v těchto oblastech: Dospělí: *Obličej, krk, ruce, předloktí a horní část chodidel. Děti starší 2 let včetně: *Obličej, krk, horní část chodidel. *Při použití na obličej: nastříkejte do dlaní dospělého a poté rozetřete po obličeji dospělého nebo dítěte. Vyhněte se očím a ústům. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12 let. Neaplikujte vícekrát než 2x za 24 hodin, vyhněte se nadměrnému používání. Nepoužívejte pod oblečením. Nevdechujte aerosoly. Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou. Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Nekontaminujte potraviny, nádobí nebo jiné povrchy, které mohou s jídlem přijít do kontaktu. Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání hmyzem.

První pomoc: Požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Skladování: Datum spotřeby na obale (EXP). Chraňte před mrazem. Skladujte v původním obalu. Skladujte na chladném a suchém místě.

Likvidace: Nekontaminujte vodní plochy nebo vodní toky chemikáliemi nebo jejich obaly. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Přípravek a jeho obal musí být zlikvidován bezpečným způsobem. Nevylévejte do kanalizace. Prázdný obal znovu nepoužívejte.

Další informace: Neaplikujte na porušenou nebo podrážděnou pokožku. Při podráždění pokožky přerušte používání. Nenanášejte na nebo do blízkosti syntetických materiálů (mimo nylonu), nábytku, plastů, hodinových sklíček, kožených a lakovaných povrchů, včetně automobilů.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Diffusil Repelent Basic 100ml (proti komárům)Diffusil Repelent Basic 100ml (proti komárům)
Obrázek 2Obrázek 2
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení