00 Kč

Lavon dezinfekční gel 500ml s dávkovačem

Výrobce
LAVON trade s.r.o.
Kód produktu
205319
Cena s DPH
100.8 Kč
Cena bez DPH
83.3 Kč
Dostupnost
Skladem
Tuto variantu produktu nelze zakoupit
Nakupte ještě za 3000 Kč a máte dopravu zdarma
BaleníPočet jednotek
Balení12 ks
Popis a parametry
Hlídání ceny
Dotaz na prodejce

Bezoplachový dezinfekční gel na pro čistotu vašich rukou kdykoliv a kdekoliv. LIKVIDUJE BAKTERIE A OBALENÉ VIRY. Biocidní přípravek pro spotřebitelské a profesionální použití v potravinářství, průmyslu, veřejných prostorách, zdravotnictví a domácnostech.

  • 65 % alkoholu
  • 99,99 % účinnost
  • zvláčňující látky
  • ovocná vůně
  • rychle schnoucí bez zanechání „filmu“

 

NÁVOD K POUŽITÍ:
Nadávkujte dostatečné množství (3 ml) na ruce a důkladně rozetřete, neotírejte a nechte působit min. 1 minutu. Neoplachujte.
Typ přípravku: PT1. Obsahuje: ethanol 65 g/ 100 g (CAS 64-17-5)
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku. Zákaz opakovaného použití obalu!

 

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:
Baktericidní účinek: dle ČSN EN 1276:2020 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli, Enterococcus hirae)
Virucidní účinek: dle ČSN EN 14476+A2:2020 (obalené viry)
TESTOVÁNO DLE ČSN EN 1500:2017 HYGIENICKÉ DRHNUTÍ RUKOU (fáze 2/stupeň 2)

 

 

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ


Nebezpečné látky, které musí být uvedeny na štítku:
Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012:
ethanol 65 g/ 100 g (CAS 64-17-5)
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah, obal předáním do sběrného místa nebo firmě autorizované pro nakládání s odpady.

Aktuální cena produktu je 100.80 Kč
Váš e-mail
Kontakty
+420703140839
eshop@fros.cz
Těšínská 29, Opava, 746 01
IČO:  26803291
DIČ:  CZ26803291
GP webpayLyonessCP