TEXBA 60g Odbarvovač

TEXBA 60g Odbarvovač
k bělení a odbarvení špinavého či omylem obarveného prádla
Více informací
28,4 Kč 23,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód002219VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení20

Texba Odbarvovač je přípravek určený k bělení a odbarvení špinavého či omylem obarveného prádla. Odbarvuje textilie, bělí prádlo a čistí skvrny od inkoustu, ovoce, krve, trávy, vína apod.

Návod k použití:

  • Pro ruční použití: obsah sáčku rozpusťte v horké vodě (30 g/10 l). Vypranou látku vložte do roztoku a za stálého promíchávání odbarvujte. Odbarvenou látku důkladně vymáchejte v čisté vodě. Používejte výhradně neporušené smaltované nebo plastové nádoby!
  • Pro použití v pračce: obsah sáčku vsypte do násypky pro prací prostředek (30 g/cca 2,5 kg textilu/úsporný program). Použijte program praní s teplotou 60 - 90°C bez předpírky.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Nebezpečí

Klasifikace podle 1272/2008/ES:

Self-heat. 1 Samozahřívající se látka nebo směs, kategorie 1 H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit.

Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kategorie 4 H302 Zdraví škodlivý při požití.

Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi:

EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P235 Uchovávejte v chladu

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P410 Chraňte před slunečním zářením.

P420 Skladujte odděleně.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006(REACH) v platném znění. Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Povrchově aktivní látky obsažené ve výrobku splňují dle dokumentace dodavatele požadavky Směrnice ES č. 648/2004 o detergentech

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení