Krystal Pine SANAN 750ml

Krystal Pine SANAN 750ml
Krystal PINE SANAN je vysoce účinný čistící alkalický a extra hustý čistící a dezinfekční gel.
Více informací
46,0 Kč 38,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód217957VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení17

Krystal PINE SANAN je vysoce účinný čistící alkalický a extra hustý čistící a dezinfekční gel. Odstraňuje tuky, bílkoviny, usazenou špínu a skvrny. Dobře působí i na těžko dostupných místech. Snadno přilne k povrchu i na svislých plochách, takže zvyšuje mycí i dezinfekční účinek. Ničí bakterie, likviduje nepříjemný zápach, dezinfikuje, čistí a bělí. Je vhodný pro použití v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství a v zemědělství. Je vhodný zejména na záchodové mísy a pisoáry, umyvadla, vany, dřezy, podlahy, kachličky, pracovní plochy a odpady. Synergický účinek směsi tenzidů a přísady s bělícími vlastnostmi předurčuje tento výrobek k širokému použití v různých oblastech. Pěnivost prostředku zvyšuje smáčecí schopnosti. 

Použití:Při běžném použití prostředek aplikovat přímo neředěný na znečištěná místa a nechat působit 2-3 minuty. Pro čištění velkých ploch nalít tři uzávěry (60 ml) do 5 litrů vody a vytřít povrch obvyklým způsobem. Při bělení prádla přidat 10 ml prostředku do 5 litrů vody a nechat působit 45 minut. Potom prádlo důkladně vymáchat. Pro plošnou dezinfekci v potravinářství a zemědělských provozech připravit pracovní roztok (200 ml prostředku do 10 litrů vlažné vody) a po aplikaci nechat působit minimálně 60 minut. Pro rychlejší účinek doporučujeme zvýšit teplotu lázně na 45 – 60 °C. Pro dezinfekci kotců, např. psů a koček, připravit pracovní roztok (100 ml do 10 litrů teplé vody) a po aplikaci nechat působit nejméně 60 minut. Pro zvýšení dezinfekčního účinku doporučujeme z ploch a předmětů, odstranit organické nečistoty. Na závěr plochy opláchnout vodou. 

Spektrum účinku: Baktericidní – na bakterie G+ a G-                              Biocidní typ: 2, 3, 4 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl) 

Ředění pracovního roztoku           (podle použití) Baktericidní účinek
Spektra: A
Účinná koncentrace a nezbytná doba působení:
30 minut
1 litr 100 ml až koncentrát
10 litrů 1000 ml až koncentrát

 pH koncentrátu: 12 – 13 Reg. č. v ČR: 53043/2018/SOZČíslo žádosti o povolení biocidního přípravku pro ČR je: BC-AY047878-98. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi): Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3) 1,7g

Výstražný symbol:

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné vlastnosti

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P390 - Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: ≥ 30 % voda, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chloru, hydroxid sodný, parfémy a barviva.

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje Kyselina sírová, mono-C12-14-alkyl estery, sodná sůl, Aminy, C12-14 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxid, Chlornan sodný, Hydroxid sodný.

Složky uvedené na štítku:

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: ≥ 30 % voda, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chloru, hydroxid sodný, parfémy a barviva.

 

Chraňte před mrazem.  

VýrobceCORMEN s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení