SAVO XXL pack Professional Proti plísním 5kg

SAVO XXL pack Professional Proti plísním 5kg
Jednička na trhu v odstraňování plísní, řas a kvasinek. SAVO Proti plísním jednoduše, velmi účinně a s okamžitým viditelným efektem odstraňuje vešker...
Více informací
614,9 Kč 508,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód001238VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení1

Jednička na trhu v odstraňování plísní, řas a kvasinek. SAVO Proti plísním jednoduše, velmi účinně a s okamžitým viditelným efektem odstraňuje veškeré plísně v domácnosti. Navíc má Savo Proti plísním dezinfekční účinek.Jednička na trhu v odstraňování plísní, řas a kvasinek. SAVO Proti plísním je vhodný k použití na dlaždice, plasty, omítky, malby zdí i dřevo v interiéru a exteriéru.

  

Bezpečnostní listTrue
VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti :

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Všeobecně:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P234 Uchovávejte pouze v původním balení

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Reakce:

P301 PŘI POŽITÍ:

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.

Odstraňovaní:

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Nebezpečné složky:

chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný

Dodatečné údaje na štítku: POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)

EU nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení

Příloha XIV: V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Met. Corr. 1 H290 Skin Corr./Irrit. 1 H314 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění

Perzistence arozložitelnost:

Látky obsažené ve směsi jsou biologicky odbouratelné. Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení