CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Lavax prací prostředek s lanolinem Black 1l

Lavax prací prostředek s lanolinem Black 1l
prací prostředek se speciální recepturou s obsahem lanolinu, účinný i při nízkých teplotách
Více informací
56,4 Kč 46,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód002097VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Koncentrovaný prací prostředek na tmavé a černé prádlo, se speciálně vytvořenou recepturou s obsahem lanolinu. Účinný i při nízkých teplotách praní.

Prádlo nepředpírejte a nenamáčejte.

Na skvrny a silně znečištěná místa naneste Lavax Black nezředěný, vložte do pračky, dávkujte podle tabulky.

Doporučujeme prát černé a barevné prádlo naruby, omezíte tím jeho případné mechanické opotřebení.

Vhodný pro všechny druhy praček i pro ruční praní.

Dodržujte vždy pokyny výrobce textilie, zejména doporučené teploty.

Není vhodný na vlnu a hedvábí.

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol:

 Nebezpečí

Prvky označení dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP):

Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli, dodecylbenzensulfonát sodný, Amidy, C8-18 (sudé) a C18-nenasycené, N,N-bis (hydroxyethyl).

Standardní věty o nebezpečnosti

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice.

P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

Klasifikace látky nebo směsi

Směs je klasifikována jako nebezpečná

Klasifikace směsi dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP):

Eye Dam 1, H318

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004

Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Lanolín, parfum,

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

Další nebezpečnost

Směs není klasifikována jako PBT nebo PvB.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení