Sanytol dezinfekce na prádlo 1 l

Obrázek
Obrázek
Obrázek (1)
Ničí při všech teplotách bakterie, viry, plísně, zbytky pracího prášku a vodního kamene a zanechává pocit svěžesti. Určená pro bílé i barevné textili...
Více informací
149 Kč 123 Kč bez DPH
Skladem
Kód216437VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení12

Ničí při všech teplotách bakterie, viry, plísně, zbytky pracího prášku a vodního kamene a zanechává pocit svěžesti. Určená pro bílé i barevné textilie, neobsahuje chlór, ani složky, které by mohly narušovat vlákno či barvu textilie, lze použít pro praní v pračce i pro ruční praní i k dezinfekci samotné pračky.

 

 

VAROVÁNÍ
Bezpečnostní opatření:
Nebezpečí
H315 - Dráždí kůži
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P501: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud
obsah není zcela spotřebován
Nepožívat
Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 2.7% chloridu Didecyldimethylammonium

VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.
ObrázekObrázek
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázky