CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Diava světlá 200ml leštěnka na nábytek

Diava světlá 200ml leštěnka na nábytek
Diava leštěnka na nábytek se nanáší na nábytek, po uschnutí přeleštěte.
Více informací
53,0 Kč 43,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód201526VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12
  • čistič nábytku
  • přípravek na čištění, konzervaci a leštění světlého nábytku 
  • zanechává vysoký a dlouhotrvající lesk, je odolný vodě

DIAVA světlá

Obsahuje: petrolej nespecifikovaný.

Návod na použití:

Výrobek nanést na nábytek a po uschnutí přeleštit flanelem. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice.

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte páry.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P301+P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte).

P304+P340+P310 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte jí v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (nařízení CLP):

Hořlavá kapalina kat. 3 (Flam. Liq. 3), H226.

Nebezpečný při vdechnutí kat. 1 (Asp. Tox. 1), H304.

Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin Irrit. 2), H315.

Toxicita pro specifický cílový orgán - jednorázová expozice kat. 3 (STOT SE 3), H336.

Nebezpečný pro vodní prostředí kat. 2 (Aquatic Chronic 2), H411.

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu:více než 30 % uhlovodíky, parfém: CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, barvivo.

Názvy chemických látek uváděných v označení na obalu:

Obsahuje: destiláty (ropné) těžké, hydrokrakované; petrolej ropný, hydrogenačně odsířený.

Další informace uvedené na obalu výrobku: Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití. Pokyny pro první pomoc. Pokyny pro odstranění.

UFI: 8630-R0F4-T00A-9S3X.

Složení výrobku: Směs oleje, rozpouštědel, barviva a parfému.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení