CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

LARRIN čistič plastů 500ml MR

LARRIN čistič plastů 500ml MR
na plastové rámy oken, dveří, rolety, zahradní nábytek a jiné výrobky z plastů, rozpouští odolné nečistoty
Více informací
83,2 Kč 68,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód206001VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Účinný čistící prostředek na plastové rámy oken, dveří, rolety, zahradní nábytek, plastové dveře, plastová garážová vrata, jakož i pro jiné výrobky z plastů. Důkladně a šetrně rozpouští i odolné nečistoty. Snižuje zpětné znečištění.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

 Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

Prvky označení dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP):

C12-18 alkyl alkoholethoxylát

Klasifikace látky nebo směsi

Směs je klasifikována jako nebezpečná

Klasifikace směsi dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP):

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam., H318

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí: Směs není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky: Směs nemá klasifikovánu žádnou fyzikálně-chemickou nebezpečnost.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004

Obsahuje: 5 %-15 % mastné kyseliny, C12-18 a C18-nenasycené, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5% ethanolamin, sodium diethylentriamin pentamethylen fosfonát, ethanol, tetrasodium glutamate diacetate, parfum, Linalool, colorant.

Další nebezpečnost

Směs není klasifikována jako PBT nebo PvB

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení