Larrin čistič plastů 500ml MR

Obrázek
na plastové rámy oken, dveří, rolety, zahradní nábytek a jiné výrobky z plastů, rozpouští odolné nečistoty
Více informací
71,9 Kč 59,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód206001VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Účinný čistící prostředek na plastové rámy oken, dveří, rolety, zahradní nábytek, plastové dveře, plastová garážová vrata, jakož i pro jiné výrobky z plastů. Důkladně a šetrně rozpouští i odolné nečistoty. Snižuje zpětné znečištění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky označení dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP): C12-18 alkyl alkoholethoxylát Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: 5 %-15 % mastné kyseliny, C12-18 a C18-nenasycené, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5% ethanolamin, sodium diethylentriamin pentamethylen fosfonát, ethanol, tetrasodium glutamate diacetate, parfum, Linalool, colorant.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
Popis
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení