Domestos WC blok náplň 3in1 Citrus 40g

Domestos WC blok náplň 3in1 Citrus 40g
Domestos 3v1 tuhé WC bloky jsou složeny ze tří speciálních vrstev a kombinují tak tři účinky...
Více informací
16,2 Kč 13,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód216720VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení24

Domestos 3v1 tuhé WC bloky jsou složeny ze tří speciálních vrstev a kombinují tak tři účinky:

  • Likvidují prostředí pro množení bakterií.
  • Brání tvorbě vodního kamene.
  • Díky obsahu parfémovaného gelového proužku zanechávají dlouhotrvající svěží vůni po každém spláchnutí.

Dále bloky přinášejí: Intenzivnější vůni a výraznější zpěnění. Kompletní hygienickou čistotu po každém spláchnutí.

Bezpečnostní listTrue
VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.

Piktogram nebezpečnosti:

Signální slovo : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti :

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nebezpečné složky

sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové

Pokyny pro bezpečné zacházení

Všeobecně

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ: P352 Jemně omyjte velkým množstvím vody.

Skladování

Nelze použít.

Odstraňování

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu

Nebezpečné složky

sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Corr./Irrit. 2 H315

Eye Dam./Irrit. 1 H318

Aquatic Chronic 3 H412

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Závěr/shrnutí

Látky obsažené ve směsi jsou biologicky odbouratelné. Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení