Lavon dezinfekce na povrchy 750ml MR bez chloru a alkoholu

Lavon dezinfekce na povrchy 750ml MR bez chloru a alkoholu
Univerzální dezinfekce povrchů bez oplachu. Čistí a dezinfikuje všechny materiály a plochy s trojím účinkem - na baktérie, viry a kvasinky. Neobsahuj...
Více informací
62,6 Kč 51,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód205317VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení12

Univerzální dezinfekce povrchů bez oplachu. Čistí a dezinfikuje všechny materiály a plochy s trojím účinkem - na baktérie, viry a kvasinky. Neobsahuje chlór a alkoholy, proto je šetrnější k povrchům.
Nezpůsobuje skvrny na textiliích, nedráždí pokožku. Vhodné na kliky, držadla, zábradlí, odpad. koše, kuchyně, stoly, židle, sedátka WC, vodovodní baterie, telefony, klávesnice, dětské hračky, dlaždičky, koberce, matrace, sedačky a další.

OTESTOVÁNO dle ČSN EN 1276:2020, ČSN EN 1650:2020 a ČSN EN 13610:2003.

  • 99,99% účinnost
  • univerzální použití
  • bez chlóru a alkoholu

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním
osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

 

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

VýrobceLAVON trade s.r.o.
Popis