SANYTOL Dezinfekce 1000 ml univerzální čistič podlahy a plochy 4 účinky

Obrázek
inovativní složení se 4 účinky v jednom kroku dezinfikuje, odstraní mastnotu a vodní kámen a zanechá příjemnou vůni limetky. Dezinfikuje plochy v cel...
Více informací
93,2 Kč 77,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód205768VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení12

inovativní složení se 4 účinky v jednom kroku dezinfikuje, odstraní mastnotu a vodní kámen a zanechá příjemnou vůni limetky. Dezinfikuje plochy v celé domácnosti. Odstraňuje 99,9 % bakterií, virů a plísní. Jeho jedinečné složení neobsahuje chlór a nezanechává skvrny. Lze použít ředěný jako roztok nebo přímo v neředěné formě.

 

Účinné proti SARS-CoV2 podle normy EN 14476. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použití si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)

:

GHS07

Signální slovo (CLP)

:

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

Další věty

:

Nepožívat. Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 0,95% chloridu Didecyldimethylammonium.

VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.
Popis