Krystal balzám na nádobí 750ml Aloe Vera

Krystal balzám na nádobí 750ml Aloe Vera
Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů.
Více informací
32,3 Kč 26,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód201443VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení18

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů.

Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem.

- aktivní látka k ochraně pokožky s výtažkem z ALOE VERA,
- testy dermální tolerance výrobku z kožní kliniky,
- zvýšená pěnivost,
- nadstandardní mycí síla,
- výborné talířové testy,
- příjemná parfemace

Návod k použití: do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 15 ml produktu.

 

VýrobceCORMEN s.r.o.

Signální slovo: Nebezpečí

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, D-Glukopyranóza, oligomery, C10-16 alkyl glykosidy, Hydroxid sodný.

Standardní věty o nebezpečnosti

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Doplňující informace na štítku

EUH208 - Obsahuje (R)-p-Mentha-1,8-dien, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: ≥ 5 - < 15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, LIMONENE, LINALOOL, CITRONELLOL, CITRAL, HEXYL CINNAMAL a konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení