CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Pur Secrets of Care, Balsam Hands&Nails 450ml, na nádobí

Pur Secrets of Care, Balsam Hands&Nails 450ml, na nádobí
Pur Power Lemon se složením Cold-active - Myjte ve studené vodě, abyste ušetřili energii!
Více informací
37,6 Kč 31,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód001149VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení20

Gel na mytí nádobí Pur Power Lemon se složením Cold-active odstraňuje mastnotu, škrob i zaschlé zbytky jídla - pro zářivě čisté nádobí při každém mytí. Díky složení Cold-active odstraňuje mycí prostředek zbytky jídla i při mytí špinavého nádobí ve studenější vodě. Oplachujte ho studenou vodou a ušetřete energii.

Láhev od mycího prostředku na nádobí je po použití plně recyklovatelná.

Výhody produktu:
- Odstraňuje připálenou mastnotu a škrob
- 3x silnější složení
- Složení Cold-active
- Láhev je po použití recyklovatelná.

 

VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.

VAROVÁNÍ

 Varování

Nebezpečné látky: alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli

Standardní věty o nebezpečnosti

H317                                    Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319                                    Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101                                     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102                                     Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338                   PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313                            Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501                                      Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Doplňující informace

EUH071                                 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

5-< 15% aniontové povrchově aktivní látky,

< 5% amfoterní povrchově aktivní látky, enzymy,(benzisothiazolinone, methylisothiazolinone), Citral, Limonene

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006(REACH), v platném znění.

PUR HANDS & NAILS CALCIUM. Přípravek na ruční mytí nádobí.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Doplňující informace:

EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest, Citral, Limonene

5-<15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% amfoterní povrchově aktivní látky, enzymy, (benzisothiazoline) methylisothiazolinone

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Skin Sens.1A, H317

Eye Irrit. 2, H319

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení