Glint na nádobí gel 1l Citrón

Glint na nádobí gel 1l Citrón
Výprodej
Tekutý přípravek na nádobí s vysokou odmašťovací schopností, pH neutrální s dermatologickými přísadami....
Více informací
40,3 Kč 33,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód001290Počet ks v balení10

Dokonalý prostředek na mytí nádobí s vysokou odmašťovací schopností, pH neutrální.
Nevyžaduje použití ochranných pomůcek, nedráždí pokožku.

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Nebezpečí

Obsahuje:

benzensulfonová kyselina, C10-13-monoalkylderiváty, sodné soli; alkoholy C12-C14, sulfáty, etoxylované, sodné soli

 

Jiná povinná označení:

Obsah podle Nařízení 648/2004/ES o detergentech: aniontové povrchově aktivní látky: 5 - < 15 %

 

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

nevyžaduje se

Doplňkové údaje na

štítku pro některé směsi:

nevyžaduje se

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s národními / mezinárodními předpisy.

PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení