Luxon soda kalcinovaná 300g na změkčení vody

Luxon soda kalcinovaná 300g na změkčení vody
Přípravek na změkčování vody, na odmašťování apod.
Více informací
31,2 Kč 25,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód001302VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení25
 • přípravek k změkčení vody
 • k namáčení silně znečištěných oděvů (montérky a jiné)
 • k odmašťování
 • zvyšuje účinnost pracího prášku 
 • zabraňuje usazování vodního kamene 
 • vhodný k úpravě pH v bazénu

LUXON SODA KALCINOVANÁ prášková

 • na změkčování vody
 • na namáčení silně znečištěných oděvů (montérky apod.)
 • na odmašťování
 • zvyšuje účinnost pracího prášku
 • zabraňuje usazování vodního kamene
 • na úpravu pH v bazénech
 • vhodná do automatických praček.

Namáčení: 20 - 30 gramů na 10 litrů vody.

Praní ve středně tvrdé vodě: 2,5 g na 10 l vody.

Praní ve velmi tvrdé vodě: 8 g na 10 l vody. Rovná kávová lžička obsahuje cca 2,5 g sody.

Složení:

uhličitan sodný (ES 207-838-8)

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Klasifikace látky podle nařízení 1272/2008 (ES) (Nařízení CLP):

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2), H319

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: uhličitan sodný (ES 207-838-8)

Složení výrobku: Uhličitan sodný bezvodý, chemický vzorec: Na2CO3. Molární hmotnost: 105,99 g/mol.

Další nebezpečnost:

Látka není uvedena v příloze XIV Nařízení 1907/2006 (SVHC).Látka není PBT nebo vPvB podle přílohy XIII Nařízení 1907/2006. Látka nevyvolává narušení endokrinní činnosti.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Číslo ES

Číslo CAS

Registrační číslo dle ES č. 1907/2006

Chemický název látky

Obsah

[% hm.]

Klasifikace dle nařízení CLP*

H věty**

207-838-8

497-19-8

01-2119485498-19-xxxx

Uhličitan sodný***

< 100

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2)

H319

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení