MEFISTO Na krbová skla 500ml červený pomeranč

MEFISTO Na krbová skla 500ml červený pomeranč
k čištění krbových skel, obkladů krbových vložek a grilů - gel
Více informací
118,1 Kč 97,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód201580VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení6

Přípravek s mechanickým rozprašovačem je určen na odstraňování sazí a mastných nečistot z povrchu skel dvířek krbových kamen a prosklených vložek krbů. Lze použít i k odstraňování sazí a mastných připečených nečistot z krbového nářadí nebo součástí grilu, keramických obkladů, dlažby apod. Přípravek díky gelové konzistenci nestéká. Obsahuje příjemnou vůni červeného pomeranče.

Návod k použití:

Přípravek naneste za studena rozprašovačem rovnoměrnou slabou vrstvu na znečištěný povrch.
Nechte působit cca 10 minut podle míry znečištění.
Uvolněnou nečistotu setřete a povrch omyjte vodou.


Složení: méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, parfém (Limonene), barvivo.

NEBEZPEČÍ

Přípravek obsahuje: 2 – aminoetanol, hydroxid sodný

Obsahuje: 2-aminoethanol; hydroxid sodný

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry a aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

Klasifikace podle 1272/2008/ES:

Skin Corr. 1B Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 1B

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení